Oglasi
  • Prodaja ogrevnog drveta franko utovareno - Bukova suva drva paleta cca 3,5 m3 cijena 190 KM sa PDV-om - Bukova suva drva paleta cca 2,5 m3 cijena 170 KM sa PDV-om - Bukova sirova drva paleta cca 2,5 m3 cijena 150 KM saPDV-om

JPŠ „ŠUME REPUBLIKE SRPSKE“
generalni direktor
Slaven Gojković

 

Poštovani,

obraćam Vam se kao predsjednik Kompanije i Grupacije „Boksit“, u čijem sastavu posluje, kao ćerka firma, „Soligna“ d.o.o. Milići, sa molbom da poradite na tome da se odluka o raspodjeli ŠDS za 2023. godinu, realizuje kako ne bi trepjeli i dalje štetu, koja nam je do sada učinjena i koja inače nije mala a radi se o sledećem:

Odlukom o raspodjeli ŠDS za 2023. godinu, privrednom društvu “Soligna” d.o.o. Milići, dodjeljeno je 2.686,20 m3 četinara, 3.462,22 m3 bukve i 366,12 m3 hrasta, koju će isporučiti sledeća šumska gazdinstva:

  • ŠG “Milići” Milići 1.600 m3 bukve i 700 m3 četinara;
  • ŠG “Visočnik” Han Pijesak 1.500 m3 bukve i 1.000 m3 četinara;
  • ŠG “Birač” Vlasenica 300 m3 bukve i 50 m3 hrasta;
  • ŠG “Vučevica” Čajniče 400 m3 četinara;
  • ŠG “Maglić” Foča 500 m3 četinara;
  • ŠG ” Rudo ” Rudo 60 m3 hrasta;
  • ŠG “Panos” Višegrad 100 m3 hrasta;
  • ŠG “Sjemeć” Rogatica 150 m3 hrasta.

Ugovore o kupovini drvih sortimenata smo potpisali sa svim navedenim šumskim gazdinstvima, osim ŠG “Maglić” Foča, koji odbija da potpiše ugovor.

Zaključno sa današnjim danom, privrednom društvu “Soligna” d.o.o. Milići, isporučene su sledeće količine: ŠG “Milići” Milići 972,50 m3 bukve i 64,15 m3 četinara; ŠG “Visočnik” Han Pijesak 521,81 m3 bukve i 343,17 m3 četinara; ŠG “Birač” Vlasenica 26,84 m3 bukve, dok nam ostala šumska gazdinstva nisu isporučivala drvne sortimente.

Imajući u vidu navedeno, da nam je do sada isporučeno 44,74 % od odobrene količine bukve, 15,67 % od odobrene količine četinara, a da nam hrast nije nikako isporučivan, “Soligna” d.o.o. Milići, ima probleme u poslovanju zbog neredovne isporuke, a posebno zbog neisporučivanja hrasta, koji nam je potreban za proizvodnju namještaja, koga izvozimo u Njemačku, pa smo dovedeni u ozbiljne probleme, zbog neizvršenja ugovornih obaveza prema ino kupcu. Takođe, preobleme imamo zbog bitno smanjene isporuke četinara, zbog nemogućnosti da ispoštujemo ugovor prema „Alumini“ iz Zvornika, po pitanju isporuke paleta.

Posebno je zabrinjavajući i neposlovan odnos šumskih gazdinstava koja nisu isporučila nijedan metar kubni, flagrantno kršeći ugovorne obaveze a posebno je neprimjereno ponašanje ŠG „Maglić“ Foča.

Radi što hitnijeg prevazilaženja problema, predlažem da organizujete sastanak sa gore navedenim šumskim gazdinstvima, koji ne izvršavaju ugovor ili odbijaju da ga potpišu, na kome bi bio prisutan i predstavnik sa naše strane.

U očekivanju da će se nastali problem riješiti i da neće biti potrebe da preduzimamo neke druge mjere, vezano za štete koje trpimo, pozdravljam Vas.

Predsjednik Kompanije i
Grupacije „Boksit“
mr Rajko Dukić

Share this post

leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>