Oglasi
  • Prodaja ogrevnog drveta franko utovareno - Bukova suva drva paleta cca 3,5 m3 cijena 190 KM sa PDV-om - Bukova suva drva paleta cca 2,5 m3 cijena 170 KM sa PDV-om - Bukova sirova drva paleta cca 2,5 m3 cijena 150 KM saPDV-om
Pogoni za proizvodnju namještaja Boksit Soligna

Poštovani,

Preduzeće „Soligna“ d.o.o. Milići, kao posebno pravno lice, posluje kao ćerka firma, u sastavu Grupacije „Boksit“, od juna 2019. godine. Dominantno se bavi proizvodnjom masivnih ploča, masivnog namještaja i proizvodnjom peleta. Namještaj se u cjelosti izvozi u zemlje Zapadne Evrope, dominantno u Njemačku.

Za potrebe proizvodnje, a imajući u vidu već poznate kupce i njihove potrebe, neophodno je minimum 5.700 m3 bukve i 1.500 m3 hrasta. Kada je u pitanju zahtjev, za 5.700 m3 jele/smrče, to je minimalna neophodna količina, za proizvodnju paleta. Organizovali smo se, obučili i pripremili da, u 2022. godini, proizvedemo minimalno 100.000 komada paleta, koje su neophodne, kako za potrebe Grupacije „Boksit“, tako i za potrebe „Alumine“ d.o.o. Zvornik, kao strateškog partnera. Palete su neophodne isključivo za izvoz vlastitih roba na ino tržište koje sada, najvećim dijelom, i „Boksit“ i „Alumina“ kupuju na području Federacije BiH. Naše palete bile bi jeftinije i kvalitetnije, u odnosu na druge proizvođače, zaposlili bi nekoliko novih radnika i što je jako bitno obezbjedili bi veću sigurnost snabdijevanja i „Alumine“ i „Boksita“.

Pored navedenog, prorezom i obradom paleta dobijao bi se značajan dio otpada, koji bi se koristio za povećanje proizvodnje peleta, sa sadašnjih 1.000 na 2.000 tona, na godišnjem nivou.

Imajući u vidu da je Kompanija „Boksit“, unazad desetak godina, ulaganjem u novu opremu (mašine za obradu drveta i proizvodnju namještaja, savremenu kotlovnicu, sušare itd.) u izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata, uložila oko 10 miliona KM, da vraća kredite, da je pokrivala gubitke koji su, zaključno sa prošlom godinom, iznosili oko 7 miliona maraka, da je oslobodila plaćanja Fabriku bilo kakvih usluga koje Direkcija vrši (pravni poslovi, finansijsko-računovodstveni poslovi, zaštita itd.) Poslovodstvo Kompanije „Boksit“, koja je 100 % vlasnik Fabrike, kao ćerke firme, donijelo je odluku da, ukoliko se ne obezbijede gore navedene količine trupaca, koje bi omogućile da Fabrika radi pozitivno, ista bi bila zatvorena.

Povećanjem proizvodnje namještaja, proizvodnjom paleta i povećanjem proizvodnje peleta, Fabrika bi trebala da radi uspješno i pozitivno.

Poslovnim planom, za 2022. godinu, predviđen je prihod cirka 7.430.000,00 KM, što je za 44 % više nego u prethodnoj godini. Takođe, predviđeno je da se prvi put, nakon deset godina, negativnog poslovanja, ostvari dobit od 330.000,00 KM a to bi omogućilo da se, pored ulaganja u tehnologiju, povećaju i plate zaposlenih, kako bi ih zadržali jer inače su prisutni veoma ozbiljni problemi, sa radnom snagom.

Želimo skrenuti pažnju da mi, u svakom pogledu, ispunjavamo status Strateškog preduzeća a nema nikakvog smisla da, zbog formalnih razloga i propusta, to nismo.

Direktor Društva
Momir Lazarević

Share this post

leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>